Listen Nepali Songs

Know New

Who, what does in education ?

 #शिक्षामा_के_कसले ???

=============

#मूल्यॉकन:::: माईकेल स्क्राइवेन, चिनवाट, १९६७ मा

#वालअधिकार::: एगलैन्टाइन जेव,१९२३

#नेपालमा महिला शिक्षा ::: गंगावाई

#खुला शिक्षा ::: हेरल्ड विल्सन(१९६३ ?)

#लेटर ग्रेडिड् ::: Mark W.Durm

#प्रौढ शिक्षा::: A.L.Smith, 1919

.................................................No comments