Listen Nepali Songs

Know New

Pass नेपालका केहि चर्चित भन्ज्याङहरु

 नेपालमा रहेका केही भञ्ज्याङहरु(सुत्र सहित)

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞

(1) गोरखामा रहेका भञ्ज्याङहरु{था लाग्या मेलाया}

था- थाप्ले भञ्ज्याङ 

ला- लार्के भञ्ज्याङ 

ग्या- ग्याला भञ्ज्याङ 

मे- मेलाट साचिङ भञ्ज्याङ 

ला- ल्याचुट भञ्ज्याङ 

या- याण्डोन भञ्ज्याङ 


(2) मुस्ताङमा रहेका भञ्ज्याङहरु {चा पा छा फा}

चा- चाङचुङी भञ्ज्याङ

पा- पार्छे क्यामा भञ्ज्याङ 

छा- छाटाङ भञ्ज्याङ 

फा- फाङफुला भञ्ज्याङ 


(3) हुम्लामा रहेका भञ्ज्याङहरु{चिलोस चाला}

चि- चिमाल भञ्ज्याङ 

लो- लोलुङ भञ्ज्याङ 

स- सर्पे भञ्ज्याङ 

चा- चाङ्ला भञ्ज्याङ 

ला- लाप्छे भञ्ज्याङ 


(4) डोल्पामा रहेका भञ्ज्याङहरु{आया खुपिका मेज्या या}

आ- आरिम भञ्ज्याङ 

या- यालाङ भञ्ज्याङ 

खु- खुङ भञ्ज्याङ 

पि- पिण्डु भञ्ज्याङ 

का- काङकुङ भञ्ज्याङ 

मे- मेङ्ला भञ्ज्याङ 

ज्या- ज्यान्छे भञ्ज्याङ 

या- यानाङ भञ्ज्याङ 


(5) संखुवासभामा रहेका भञ्ज्याङहरु(भा पो छिराउ)

भा- भाटभटेनी भञ्ज्याङ 

पो- पोपटी भञ्ज्याङ

छि- छिरनचोमा भञ्ज्याङ 

रा- रागला भञ्ज्याङ 

उ- उम्बुक भञ्ज्याङ 


(6) ताप्लेजुङमा रहेका भञ्ज्याङहरु ( चाटी खा झिघा)

चा- चाबुक भञ्ज्याङ 

टि- टिपताल भञ्ज्याङ

खा- खाङ्लो भञ्ज्याङ 

झि- झिनसाङ भञ्ज्याङ 

घा- घाङला भञ्ज्याङ 


(7) दार्चुलामा रहेका भञ्ज्याङहरु (छ्या टिं)

छ्या- छ्याङ्ला भञ्ज्याङ 

टिं- टिंकर भञ्ज्याङ 


अन्य भञ्ज्याङहरु (सुत्र बिना)


नाम्जा भञ्ज्याङ - मुगु

नाङ्फा भञ्ज्याङ - सोलुखुम्बु 

उराइ भञ्ज्याङ - बझाङ 

झुमा कोदारी भञ्ज्याङ - सिन्धुपाल्चोक 

ठाङ्ना भञ्ज्याङ - दोलाखा

रसुवागढी भञ्ज्याङ - रसुवा No comments