Listen Nepali Songs

Know New

नेपालको शासन पद्धति

 नेपालको शासन पद्धति 

-    संसद्धिय शासन पद्धति

-    सङ्घात्मक शासन पद्धति: सङ्घ, परदेश, स्थानीय तह

-    लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष

-    समावेशी

-    मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

No comments